Privacystatement van de Stichting Schaak Walcheren, versie maart 20221. Introductie


De Stichting Schaak Walcheren is de beheerder van de website www.hztoernooi.nl. In dit document wordt vermeld hoe de Stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Stichting.

De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van bezoekers worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).2. Welke gegevens worden verzameld?


Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Stichting worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Stichting verzameld voor de in paragraaf 3 vermelde doeleinden. Deze gegevens staan de Stichting ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het inschrijfformulier van het HZ-schaaktoernooi dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?


De Stichting verwerkt met toepassing van artikel 6, eerste lid, onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uw persoonsgegevens voor de volgende, uit de doelstellingen van de stichting voortvloeiende, werkzaamheden:

  •     het opnemen van contact;
  •     het sturen van informatie;
  •     het organiseren van het HZ-schaaktoernooi;
  •     het bijhouden van uitslagen en standen;
  •     het faciliteren en bevorderen van deelname aan het toernooi;
  •     het bijhouden van een deelnemersadministratie;
  •     het berekenen, vastleggen en innen van inschrijfgelden;
  •     het voldoen aan wettelijke verplichtingen.4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?


De Stichting verstrekt met toepassing van artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor relevant, ten behoeve van de ratingverwerking van wedstrijduitslagen van het HZ-toernooi aan de KNSB.

Geen commercieel gebruik

De Stichting zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op het inschrijfformulier garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Stichting kan u bij het verstrekken van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?


De Stichting neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.6. Verwijzingen naar andere websites


De website van de Stichting kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van bedrijven bevatten. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Stichting raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Stichting kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.7. Uw privacyrechten


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen over privacygerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Stichting. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


8. Wijzigingen van het privacystatement


Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacystatement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.9. Contact


Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacystatement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Stichting.